phone.png   42 654 54 00
          531 365 344

mail.png  biuro@sztaba.com.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KURSACH I SZKOLENIACH ORAZ OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016 r. Dz. U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016.119.1) informuję, co następuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Szkolenia Kierowców  SZTABA  z   siedzibą w Łodzi, ul. Snycerska 3, 91-302 Łódź.
 2. Kontakt z administratorem następuje drogą elektroniczną: biuro@sztaba.com.pl lub telefonicznie:  42- 654-54-00 tel./kom. 531 365 344.
 3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie:
 • Nazwiska oraz imienia
 • Numeru PESEL
 • Daty urodzenia
 • Adresu zamieszkania
 • Numeru Profilu Kandydata na Kierowcę
 • Danych teleadresowych tj. numer telefonu, adres e-mail
 • Wizerunku

      4. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

      5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 • Realizacji postanowień o przeprowadzenie szkolenia w zakresie kursu prawa jazdy   kategorii  B
 • Wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą
 1. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia oraz usunięcia, a  także prawo do ograniczenia przetwarzania danych z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i   przetwarzania danych.
 2. Państwa dane będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności przeprowadzenia kursu lub szkolenia. Po spełnieniu celu, dla którego Państwa dane zostały zebrane, mogą być one przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres wyznaczony regulacjami prawnymi.
 3. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
 • Dostępu do swoich danych osobowych
 • Skorygowania danych
 • Usunięcia danych
 • Przenoszenia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki technicznej, fizycznej oraz  organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, zmianą, utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, dostępem czy wykorzystaniem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.